0862.999.502

Chính sách điều khoản khi sử dụng phần mềm Ninja

I. Chính sách bảo mật 1. Về thông tin khách hàng cung cấp để sử dụng bản quyền phần mềm Để có thể sử dụng đầy đủ các phần mềm chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau để phục vụ việc hỗ trợ và lưu giữ bản quyền phần mềm gồm: Họ […]
1 năm trước

Điều khoản

Chính sách điều khoản khi sử dụng phần mềm Ninja

I. Chính sách bảo mật 1. Về thông tin khách hàng cung cấp để sử dụng bản quyền phần mềm Để có thể sử dụng đầy đủ các phần mềm chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau để phục vụ việc hỗ trợ và lưu giữ bản quyền phần mềm gồm: Họ […]
1 năm trước
7895 lượt xem
0862.999.502